LITOPARK 

BYTOVÝ DŮM

nadhled 1.jpg

PROJEKT

Předmětem objemové studie je novostavba bytového domu na pozemcích v severní části Litochlebského náměstí. Součástí stavby jsou rovněž sadové úpravy, přetrasování chodníků a vytvoření nového dopravního napojení z ulice Türkova.

Majetkové vztahy

 

Veškeré navrhované změny se dotýkají výhradně pozemků ve vlastnictví investora. Sousední pozemky nejsou projektem nijak dotčeny.

architektonická situace s legendou.jpg

URBANISMUS

Řešené území je součástí solitérní zástavby vícepodlažních bytových domů severně od Litochlebského náměstí. Obdobný charakter má i výstavba východně od řešeného území a plánována je rovněž souvislá vícepodlažní výstavba jižním směrem podél ulice Chilská (kolem stanice metra Opatov).

 

Tvar a umístění objektu vychází z okolní zástavby, zároveň však reaguje na zakřivení přilehlé okružní křižovatky, územní regulace a reálnou využitelnost pozemků. Výškově dům odpovídá okolní zástavbě, nejvyšší podlaží je ustoupené. Náplň domu je jeho podstatou - obytná jižní fasáda je ztvárněna prostorovou strukturou balkonů jednotlivých bytů, severní fasádu tvoří pavlače a předsazená vertikální komunikační jádra.

ÚP.jpg

SOULAD ÚZEMNÍ PLÁN

Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy je řešené území součástí funkční plochy SMJ – smíšené městského jádra s kódem míry využití E. Navrhované využití (bytový dům) je v souladu s ÚP. Navrhovaný záměr dodržuje požadovaný koeficient podlažních ploch (KPP = max. 1,1) a koeficient zeleně (KZ = min. 0,45).

Navržený bytový dům je v souladu s platným územním plánem. Dodržuje předepsaný koeficient využití i zeleně.

uzemni_studie_web.jpg

SOULAD ÚZEMNÍ STUDIE

Navrhovaný objekt je v souladu s Územní studií Opatov – Na Jelenách, 9/2019, pořízené odborem územního rozvoje, Magistrátu hl. m. Prahy a konzultované s veřejností. Územní studie na řešeném území při Litochlebském náměstí (B09) předepisuje ukončení prostoru komunikace Chilská výraznými solitéry v parkově upravené zeleni. Územní studie v území definuje stavební čáru, předepisuje maximální výšku objektu (35 m) a maximální zastavitelnost pozemků (70%). Navrhovaný objekt dodržuje předepsanou stavební čáru i maximální výšku hlavní římsy. Zastavěnost pozemků činí v návrhu pouhých 28 %.

Navrhovaný objekt dodržuje předepsanou stavební čáru i maximální výšku hlavní římsy. Zastavěnost pozemků činí v návrhu pouhých 28 %.

nadhled 3.jpg

DOPRAVA

Parkování

 

Návrh dopravy v klidu přesouvá parkovací stání z veřejného prostoru do objektu. Kapacita otevřených garážových stání se zakladači je 71 parkovacích stání. Další 2 nová stání jsou navržena před vjezdem do objektu.

Napojení na dopravní infrastrukturu

 

Řešené území je v současnosti protkáno sítí pěších tras, propojujících hlavní pěší komunikace v ulicích Valentova, Ke Stáčírně a Türkova. Toto pěší propojení zůstane zachováno i nadále prostřednictvím nových zpevněných ploch - chodníků. Celé území zůstane i nadále veřejně přístupné, vč. nezpevněných ploch podél navržených pěších komunikací, majících rekreační a izolační funkci.

 

Na základě konzultací s odborem dopravy Městské části Praha 11 a s dopravním oddělením Policie ČR bylo navrženo dopravní napojení navrhovaného bytového domu vjezdem z ulice Türkova.

LIPOVY HAJ_maly.jpg

ZELEŇ

Procento zastavění pozemku je pouhých 28 %. Návrh tak zachovává maximální možné množství veřejných a zelených ploch v území. Procento nezpevněné plochy zeleně je 48 %. V souvislosti s navrhovanou stavbou bude nutno pokácet část dřevin na pozemku. Ty jsou v návrhu nahrazeny novou výsadbou v předpolí objektu, tvořící vizuální a akustickou clonu mezi navrhovaným bytovým domem a okružní křižovatkou na Litochlebském náměstí.

Dřeviny, které bude nutné  pokácet budou plně nahrazeny novou zelení. 

vyrez_pomincek+krizek.jpg

POMNÍK

Pomník obětem 1. a 2. světové války

 

Stávající lipový hájek s pietním místem na sousedním pozemku zůstává zachován beze změny. Umístění objektu respektuje ochrannou zónu kořenového systému a  korun zachovalých stromů.

Stávající lipový hájek s pietním místem  nebude stavbou dotčen a bude během stavby chráněn. 

celni pohled.jpg

VLIV NA OKOLÍ

Veřejná vybavenost

 

V blízkosti hlavního vstupu do objektu se počítá s návrhem veřejného pobytového prostranství s možností setkávání a odpočinku. V návrhu je náměstíčko s lavičkami, altánem, dětským hřištěm, vodním prvkem a  sadovnickou úpravou nezpevněných ploch.

Denní osvětlení a oslunění

 

Vzhledem ke svému umístění uprostřed pozemku a vzhledem k charakteru zástavby (velká vzdálenost mezi jednotlivými objekty) nebude mít navrhovaný objekt žádný vliv na denní osvětlení a oslunění okolních budov.

Ochrana proti hluku

 

Vzhledem k poloze, účelu a kapacitě navrhovaného objektu nedojde ke zvýšení hluku v okolí stavby nad požadované hygienické limity. Navrhovaný objekt bude naopak tvořit akustické odclonění okolní zástavby od frekventované kruhové křižovatky.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OTÁZKY

Stavba a její umístění do pozemku


Projekt Litopark se řídí závaznou studií, kterou nechal vypracovat Magistrát hl. m. Prahy. Tato studie definuje umístění stavby do pozemku, výšku a spolu s územním plánem i budoucí hrubé podlahové plochy, tedy využití pozemku.

Díky tomuto určení je úkolem projektanta především dodržet závazný předpis, který byl již schválen, komunikován s veřejností a zapsán. Tuto závaznou studii projekt Litopark dodržuje.

Pomník


Na přilehlých pozemcích Městské části Prahy 11 leží pomník obětem 1. a 2. světové války, umístěný do lipového hájku. Stavba se pomníku ani hájku nijak nedotkne a během výstavby bude hájek i pomník ochráněn před poškozením. Chápeme hájek i pomník jako součást komunitního života, tedy jako přidanou hodnotu dané lokality, jejíž ochrana je i v našem prvořadém zájmu.

Zeleň


Veškeré stromy, které bude nutné na našich pozemcích pokácet z důvodu umístění stavby budou nahrazeny novou výsadbou na stejném území.

Doprava


Parkování je zajištěno v garážích pod budovou, příjezdová komunikace vede přímo z hlavní silnice a nebude komplikovat dopravu ve stávající zástavbě. Nová řešení chodníků neomezí pohyb chodců, průchodnost pozemků je zcela zachována.

Hluk


Celý objekt je situován okny do Litochlebského náměstí a nebude žádným vážným zdrojem hluku. Naopak, samotné umístění stavby do pozemku představuje hlukovou bariéru, která odcloní dopravní hluk z náměstí.

KAPACITY

Dotčené pozemky: 1205/3, 1344/1, 1344/2, 1360/4, 1360/5, 1361, 1367, 139/1,

katastrální území Chodov

 

Celková plocha pozemků: 5 063 m2

Zastavěná plocha: 1 400 m2

Procento zastavění pozemků: 28 %

 

Zpevněné plochy (chodníky, komunikace): 1 236 m2

Plochy zeleně: 2 427 m2

Procento ploch zeleně: 48 %

 

Hrubá podlažní plocha celkem: 5 350 m2

Hrubá podlažní plocha maximální: 5 569 m2

(dle Pražských stavebních předpisů)

 

Počet podlaží:

1 podzemní podlaží

7 nadzemních podlaží

+1 ustoupené nadzemní podlaží

 

Počet bytů:

2.NP 11 bytů

3.NP 11 bytů

4.NP 11 bytů

5.NP 11 bytů

6.NP 11 bytů

7.NP 11 bytů

8.NP 6 bytů

celkem  72 bytů

 

Počet parkovacích stání:

garážové stání: 71 stání

venku: 2 stání

celkem: 73 stání

minimální požadavek: 63 stání (dle Pražských stavebních předpisů)